(FRAGT FRA KUN: Kr. 39,- ~ Gratis fragt ved køb af lagervarer for over 499,-  ~ VI HANDLER MED PRIVATE, VIRKSOMHEDER og OFFENTLIGE INSTITUTIONER (EAN) ~

Handelsbetingelser B2B

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes i alle forhold mellem Thamus ApS [i det følgende benævnt Thamus] og dennes kunder, [i det følgende benævnt Kunden] medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Thamus og Kunden. Enhver fravigelse af disse betingelser kræver, at en tegningsberettiget person hos Thamus har tiltrådt fravigelsen.

Generelle oplysninger

Thamus ApS
Ærøvej 3B
8800 Viborg

info@thamus.dk
Telefon: 40 99 88 88

CVR: 36982616

§ 1. Tilbud, ordrer, mv.

Tilbuddet til kunden er gældende i 30 dage fra tilbudsdagen, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Aftales et tillæg til tilbuddet er tillæg kun gældende efter skriftlig bekræftelse fra Thamus. Thamus bekræfter kundens ordre ved en købsaftale eller en ordrebekræftelse. Såfremt kunden mener at der er forhold i købsaftalen eller ordrebekræftelsen, som ikke er i overensstemmelse med det fremsendte tilbud og/ eller kundens accept påhviler det kunden straks at reklamere skriftligt herover til Thamus. Hvis Thamus er påbegyndt arbejdet på/ og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses aftale for indgået mellem parterne uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse.

§ 2. Priser

Priser er ekskluderet moms på denne webshop hvis ikke andet er oplyst. Thamus forbeholder sig ret til at regulere listepriser uden varsel. Har parterne indgået en serviceaftale, reguleres priserne i serviceaftalen en gang årligt, hver den 1. april baseret på den procentvise stigning i nettoprisindekser for året før, herudover kan priserne reguleres, hvis det af Thamus skønnes nødvendigt, f.eks. som følge af tekniske forandringer, lovmæssige ændringer eller andre tilsvarende forhold, medmindre andet følger af serviceaftalen.

§3. Ordrestørrelse  

For varer der ikke lagerføres (bestillingsvarer) forbeholder Thamus sig ret til kun at sælge i hele emballagestørrelser og/eller minimum forsendelseskvantum fra Thamus leverandør. For alle ordrer tillægges det til enhver tid gældende forsendelses- og/eller administrationsgebyr. Thamus forbeholder sig ret til på enhver tid at regulere beløbsstørrelsen.

§ 4. Leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tids terminer ved indgåelse af aftale. Såfremt leveringstid ikke fremgår af Thamus´s tilbud og eller ordrebekræftelse, er leveringstiden 30 dage, regnet fra kundens accept af Thamus´s tilbud, dog er leveringstiden 60 dage for varer, der ikke lagerføres (bestillingsvarer), medmindre andet fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Såfremt Kunden ikke rettidigt har opfyldt indgående aftaler, eller på anden måde har påvirket leveringens udførsel f.eks. ved ændring i ordren, er Thamus berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist (mindst en frist svarende til perioden fra ordremodtagelsen til tidspunktet for f.eks. ændring i ordren), medmindre Thamus foretrækker at hæve den indgåede aftale. Forsinkelse ved levering berettiger ikke Kunden til erstatning, hvorimod Thamus er berettiget til at kræve eventuelle omkostninger, der er en følge af Kundens påvirkning af leveringstidspunktet, betalt af Kunden.Alle ydelser fra Thamus til kunden skal betragtes som leveret til kunden, når ydelserne er afhentet / udleveret – eventuelt til transportør – fra Thamus´s lager. For tjenesteydelser, herunder teknikerydelser, sker levering løbende efterhånden som ydelserne udføres af Thamus. Risikoen for ydelser fra Thamus overgår til Kunden ved levering. 

Opstår der en forsinkelse med en levering, og skyldes forsinkelsen hovedsageligt Thamus´s forhold, er Kunden berettiget til en udskydelse svarende til forsinkelsens varighed af betalinger, der udløses af gennemførelsen af de forsinkede opgaver, m.v. Skyldes forsinkelsen hovedsageligt Kundens forhold, forfalder alle betalinger på oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset om de opgaver, ydelser m.v., der skal udløse betalingerne endnu ikke er gennemført. Dette gælder dog ikke, hvor det konkret er aftalt, at betalinger skal gennemføres uafhængigt af faktisk leveringstidspunkt.

§ 5. Forsendelse og leveringssted

Al levering sker ab lager. Forsendelser pålægges fragtomkostninger, herunder alle nødvendige forsikringsomkostninger, m.v. Disse omkostninger betaler Kunden. Thamus forbeholder sig ret til at bestemme forsendelsesmåden.

§ 6. Betaling

Købes der vare og ydelser på Thamus webshop er betalingsbetingelserne netto kontant, ellers er Thamus betalingsbetingelser netto kontant, således at 50 % af fakturabeløbet inklusive moms betales senest 8 dage efter kundens bestilling, medens de resterende 50 % betales senest 5 dage før leveringsdag, medmindre andet fremgår af Thamus tilbud eller ordrebekræftelse. Ved forsinket betaling er Thamus berettiget til – uden afgivelse af påkrav – morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker. For første, anden og tredje rykker for betalingen er Thamus berettiget til kr. 100 pr. rykker, der udgør de omkostninger Thamus afholder i forbindelse med afgivelsen af rykkeren. Alle beløb er ekskl. moms. Thamus forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats og nævnte gebyr. Disse vilkår fraviger rentelovens § 9a, således: Såfremt Thamus overgiver en fordring til inkasso til for eksempel advokat, er det aftalt, at advokaten er berettiget til ved fastlæggelsen af inkassosalæret at tage udgangspunkt i Landsretspræsidenternes takster for inkassosager gældende for 1. januar 2000. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 fraviges hermed. 

 

Betalingskort: Visa, Visa/dankort, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Direct og Maestro (Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.)

 

§ 7. Ejendomsforbehold

Thamus forbeholder sig ejendomsretten til det solgte og til alle ydelser i henhold til en ordre indtil kunden har foretaget fuld og endelig gyldig betaling herfor.

§ 8. Varens anvendelse

Kunden har modtaget forskrifter for varens rette brug (brugsanvisning eller lign.). I tilfælde af videresalg påhviler det Kunden at videregive de modtagne oplysninger. Fejlagtig brug/montage af Thamus produkter medfører bortfald af alle rettigheder i følge disse vilkår og alle andre specifikke garantier eller tilsvarende.

§9. Reklamation

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af Thamus, og at indberette eventuelle mangler til Thamus uden ugrundet ophold, og senest 30 dage efter leveringen. Ved indberetning af mangler skal Kunden give en rimelig detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet. Finder Kunden, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelser mellem fragtbrevets angivne kvantum og dets fysiske modtagne, påhviler det Kunden på modtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren og Thamus. Finder Kunden ved varens modtagelse, at hele den aftalte mængde eller den på den følgesedlen anførte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det Kunden senest 3 dage efter varemodtagelsen at underrette Thamus skriftligt herom. Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer, for at være gyldige, fremsættes skriftligt inden 30 dage fra fakturadato. Det påhviler Thamus at påbegynde afhjælpning af eventuelle mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig, på grund af ydelsens karakter, eller skønner Thamus, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer kan Thamus i stedet til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende vedrørende manglerne tilbyde Kunden en af følgende muligheder: Thamus leverer inden rimelig tid en anden mangelfri ydelse som erstatning for den mangelfulde, eller (og såfremt sådan anden ydelse ikke er mangelfri inden rimelig tid efter levering) Kunden indrømmes et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse. De produkter Thamus forhandler indeholder software. Thamus ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, betale erstatning eller forholdsmæssigt afslag bortfalder 6 måneder efter levering. 
Enhver ordre til Thamus anses for en selvstændig aftale mellem parterne. En part er alene berettiget til at ophæve en ordre, såfremt den anden part væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til ordren. Ophævelse af en ordre berettiger ikke automatisk Kunden, men derimod Thamus til at ophæve en anden ordre uanset om der måtte bestå en nær sammenhæng eller afhængighed mellem de ydelser, der skal leveres i henhold til ordrene. Der skal foreligge væsentlig misligholdelse af pågældende ordre førend ophævelse kan finde sted fra Kundens side.

§10. Ansvarsbegrænsning

Thamus kan ikke under nogen omstændigheder uanset årsagen ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den ordre, nævnte krav vedrører. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Thamus side. under ingen omstændigheder kan Thamus ifalde ansvar for indirekte tab eller skade, drifttab, tab af fortjeneste, erstatningskrav fra tredje mand som kunden har entreret med eller har forpligtelser overfor, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed. Thamus er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Thamus sig intet produktansvar. 
Alle eventuelle krav, erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt ansvar, herunder krav på produktansvar, skal Kunden gøre gældende inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor de omstændigheder, der gav anledning til kravet, kom eller burde være kommet til Kundens kendskab, idet kravet herefter fortabes.

§ 11. Serviceaftale

Thamus produkter og løsninger kan sælges med separat indgået Thamus -serviceaftale. Hvis Kunden ej indgår serviceaftale eller opsiger denne, faktureres Kunden al efterfølgende service, herunder forbrugt teknikertid, arbejdsløn, materiale, parkeringsafgift og kørsel efter regning til almindelige takster, der meddeles Kunden.

§ 12. Returnering

Solgte varer tages ikke retur, medmindre der foreligger forudgående aftale herom med Thamus. Bestillingsvarer, hvorved forstås varer der ikke lagerføres af Thamus herunder også varer der tages hjem på bestiling via hjemmesiden, vil ikke kunne returneres. Al aftalt returnering er på Kundens risiko og regning. Godkendte returvarer krediteres med et fradrag af 10 % dog minimum kr. 400,00 til dækning af omkostninger i forbindelse med sælgers indlagring og øvrig papirgang. Evt. returfragt påhviler Køber.

Eventuel tidligere opkrævet fragt fra sælger til køber returneres ikke.

§ 13. Forsikring

Indtil det leverede er fuldt betalt er Kunden forpligtet til at holde det leverede forsikret for den totale købesum i fuldt omfang, herunder mod, men ikke alene mod, brand, tyveri, hærværk, vandskade, m.v. Kunden er objektivt ansvarlig for det leverede indtil fuld betaling har fundet sted. Kunden er forpligtet til på forlangende at afgive en forsikringsdeklaration. 

§ 14. Force majeure  

Ingen af parterne ifalder ansvar over for den anden part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som ikke burde være taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået. Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Thamus for ethvert ansvar, og Thamus forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder, i øvrigt som ligger uden for Thamus kontrol og som påvirker Thamus muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtigelser.

§ 15. Lovvalg og Værneting

Enhver uoverensstemmelse og ethvert mellemværende (tvist) mellem parterne afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Viborg, medmindre Thamus vælger at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter ”regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”.​